• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยไซโลและอุตสาหกรรม

  • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 32/2564
  • ที่ตั้ง :183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
  • โทรศัพท์ : 02-2511760


0

Branch

0

Storage

0

Capacity