ความเป็นมา

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นกิจการให้บริการเก็บรักษาสินค้า โดยมีบำเหน็จในทางการค้าปกติ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการออกใบรับของคลังสินค้า หรือใบประทวนสินค้าให้กับผู้ฝากสินค้า ถ้าหากผู้ฝากสินค้านั้นต้องการเพื่อจะนำไปใช้เป็นตราสารทางการตลาดหรือการเงินตามความต้องการของผู้ฝาก เช่น อาจใช้สลักหลัง โอนสินค้า ใช้ในการสลักหลังจำนำสินค้าเป็นประกันการกู้ยืม เป็นต้น (กิจการมีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการโรงรับจำนำ หรือธนาคารพาณิชย์) การดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจ หรือความผาสุกของประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อกำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด


หน้าที่

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

1. รับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินคาเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินหรือค่าตอบแทนเป็นประโยชน์อื่นใด 2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้จำนำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า และผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน 3. กระทำการใดๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระทำสัญญาเก็บของในคลังสินค้าหรือการให้เช่าคลังสินค้าบางส่วนซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน