คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วโรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD.

  ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) Tonghua Buayai (1994)
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) Tonghua Buayai (1994)

  ยูไนเต็ดเกรนส์ UNITED GRAINS COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดเกรนส์ UNITED GRAINS COMPANY LIMITED

  ชัยยงไซโลการเกษตร CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยยงไซโลการเกษตร CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD.

  ซี.พี.อินเตอร์เทรด C.P.INTERTRADE CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซี.พี.อินเตอร์เทรด C.P.INTERTRADE CO.,LTD.

  supakitAutomobill
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • supakitAutomobill

  ไทยไซโลและอุตสาหกรรม THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยไซโลและอุตสาหกรรม THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED

  นครราชสีมาสิริโชคชัย NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นครราชสีมาสิริโชคชัย NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD.

  ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส United Silo and Service.Co.,Ltd.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส United Silo and Service.Co.,Ltd.

  เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED

  เจียเม้ง CHIA MENG CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจียเม้ง CHIA MENG CO.,LTD.

  โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) THANYARUNGROENCHAI (THAILAND)
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) THANYARUNGROENCHAI (THAILAND)