ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบประทวนสินค้า (PDF)

ใบประทวนสินค้า (Word)

ใบรับของคลังสินค้า (PDF)

ใบรับของคลังสินค้า (Word)

ต้นขั้ว (PDF)

ต้นขั้ว (Word)

เอกสารแสดงกำลังการผลิต

หนังสือมอบอำนาจในฐานะนายคลังสินค้า

หนังสือมอบอำนาจ

ตัวอย่างร่างวัตถุประสงค์

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การแจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกแสดงความตกลงในการยื่นคำขอการแจ้งข้อมูล และจัดส่งรายงานประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (คซห.1)

หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในการยื่นคำขอ แจ้งข้อมูล และจัดส่งรายงานประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (คซห.2)

หนังสือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้แทนในการยื่นคำขอ แจ้งข้อมูล และจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (คซห.3)


ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (สต.) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-5422