Frequently asked questions

  • การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

  • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้

  • อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่างๆ ของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

  • การประกอบกิจการประเภทไหนที่ต้องขออนุญาต ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558