• ชื่อผู้ประกอบการ : รักชัยห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 102/2564
 • อีเมล์ : chilli@ruxchaigroup.com
 • เว็บไซต์ : http://www.sccoldstorage.co.th/
 • ที่ตั้ง :57/6 ซอย ถนน เอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม
 • โทรศัพท์ : 0951650874

 • บริการพิเศษ

 • บริการรับฝากสินค้า
 • บริการฟรีส (แช่แข็ง)
 • การคัดเลือก และคัดบรรจุ
 • บริการบรรจุหีบห่อ
 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น
 • GMP

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :57/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1A
 • พื้นที่ : 361.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1B
 • พื้นที่ : 117.15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2A
 • พื้นที่ : 285.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2B
 • พื้นที่ : 117.15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3B
 • พื้นที่ : 117.15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4B
 • พื้นที่ : 117.15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5B
 • พื้นที่ : 158.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6B
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7B
 • พื้นที่ : 279 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8B
 • พื้นที่ : 279 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 765 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 6
 • พื้นที่ : 765 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1A
 • พื้นที่ : 31.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1B
 • พื้นที่ : 22.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2A
 • พื้นที่ : 31.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2B
 • พื้นที่ : 22.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3A
 • พื้นที่ : 26.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3B
 • พื้นที่ : 22.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4B
 • พื้นที่ : 22.4 ตร.ม


0

Branch

23

Storage

9810.32

Capacity