• ชื่อผู้ประกอบการ : วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย

 • ชื่อผู้ประกอบการ : V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 105/2564
 • ที่ตั้ง :980/5 ซอย ถนน วิเชียรโชฎก จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย
 • โทรศัพท์ : 034 421882


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :980/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 195.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :10
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 39 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 108 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :9
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 9 ตร.ม


0

Branch

15

Storage

1172.75

Capacity