• ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

  • ชื่อผู้ประกอบการ :

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 331/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity