• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ASOONSILP FROZEN CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 351/2565
 • ที่ตั้ง :1164 ซอย - ถนน เพชรเกษม จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล สนามจันทร์
 • โทรศัพท์ : 0625546454


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1164 ซอย - ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล สนามจันทร์


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity