• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ไอซ์ จำกัด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : ICE Test

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 357/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :11 ซอย 12 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดพร้าว ตำบล ลาดพร้าว


0

Branch

0

Storage

0

Capacity