• ชื่อผู้ประกอบการ : บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 363/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :107 หมู่ 6 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค


0

Branch

0

Storage

0

Capacity