• ชื่อผู้ประกอบการ : ทดสอบการร้องขอตรตวจสอบ

  • ชื่อผู้ประกอบการ : TESTICE

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 367/2565
  • ที่ตั้ง :68 ซอย 6 ถนน 867 จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ศรีสวัสดิ์ ตำบล เขาโจด


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :5 ซอย 557 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล ทุ่งสองห้อง


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :8 ซอย 454 ถนน จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ท่ามะกา ตำบล ท่าเรือ


0

Branch

0

Storage

0

Capacity