• ชื่อผู้ประกอบการ : TMK GROUP WHEREHOUSE TEST

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TMK GROUP WHEREHOUSE TEST

 • ประเภทนิติบุคคล :
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 368/2565
 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :7/231 ซอย 7/3 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง ตำบล บางรักพัฒนา


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity