• ชื่อผู้ประกอบการ : TMK GROUP SILOTEST

  • ชื่อผู้ประกอบการ : TMK GROUP SILOTEST

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 369/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • สำนักงานสาขา : TMK GROUP SILOTEST

  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล
  • โทรศัพท์ :


1

Branch

0

Storage

0

Capacity