• ชื่อผู้ประกอบการ : มหชนคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : MAHACHON WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 11/2564
 • ที่ตั้ง :78 อาคารเกียรตินาคิน ชั้น 10 ซอย กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก
 • โทรศัพท์ : 02-234-2740-3 02 233 6460-9


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :78 ซอย กัปตันบุช ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 350 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 350 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

700

Capacity