• ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติ ฟูดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PITI FOODS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 225/2564
 • ที่ตั้ง :33/3 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล วัดขนุน
 • โทรศัพท์ : 074-536213-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :33/3 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล วัดขนุน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 3346.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 3364.92 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 1666.08 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

8377.2

Capacity