• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง

  • ชื่อผู้ประกอบการ : SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 249/2564
  • ที่ตั้ง :40/1 ซอย ถนน อยุธยา-นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :40/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก

  • โกดัง

  • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 4
  • พื้นที่ : 11400 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

11400

Capacity