• ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 288/2564
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity