• ชื่อผู้ประกอบการ : เจียเม้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHIA MENG CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 34/2564
 • ที่ตั้ง :119 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ตำบล หนองงูเหลือม
 • โทรศัพท์ : 044240800

 • บริการพิเศษ

 • บริการบรรจุหีบห่อ
 • การจัดส่ง
 • ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ถังดับเพลิง
 • มาตรฐานรางวัล

 • HACCP
 • ISO 9001
 • GMP
 • มาตรฐานไซโล

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :119 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ตำบล หนองงูเหลือม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 23.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A10
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A5
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A6
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A7
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A8
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A9
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C1
 • พื้นที่ : 23.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C10
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C2
 • พื้นที่ : 23.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C3
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C4
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C5
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C6
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C7
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C8
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C9
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C9
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D1
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D2
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D3
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D4
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D5
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D6
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E1
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E2
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E3
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E4
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E5
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E6
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F1
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F2
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F3
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F4
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F5
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F6
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G1
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G2
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G3
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G4
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G5
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G6
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H1
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H2
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H3
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H4
 • พื้นที่ : 379.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T1
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T2
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T3
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T4
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T5
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T6
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T7
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T8
 • พื้นที่ : 41.83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 9504 ตร.ม


0

Branch

57

Storage

21013.8

Capacity