• ชื่อผู้ประกอบการ : คาลิกห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PRODUCTS COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 47/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.calyxcoldstorage.com
 • ที่ตั้ง :333 ซอย วัดทองคง ถนน สุขาภิบาล จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน
 • โทรศัพท์ : 0 2387 1613


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333 ซอย วัดทองคง ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 11
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 12
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 13
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 14
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 15
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 16
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 17
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 18
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 19
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 20
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 21
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 22
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 23
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 24
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 25
 • พื้นที่ : 253 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 7
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 8
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 9
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข10
 • พื้นที่ : 128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม


0

Branch

31

Storage

4392

Capacity