• ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยนาวีห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 65/2564
 • อีเมล์ : sales@chainavee.com
 • เว็บไซต์ : http://www.chainavee.com/
 • ที่ตั้ง :1258 ซอย ถนน วิเชียรโชฎก จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย
 • โทรศัพท์ : 034-820307-16

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1258 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 1
 • พื้นที่ : 261.525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 2
 • พื้นที่ : 163.35 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 3
 • พื้นที่ : 194.2425 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 4
 • พื้นที่ : 155.61 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 5
 • พื้นที่ : 157.575 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารB ห้อง 6
 • พื้นที่ : 319.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารC ห้อง 1
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารC ห้อง 2
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารC ห้อง 3
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารC ห้อง 4
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารC ห้อง 5
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 4
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 6
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคารD ห้อง 7
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 27.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 13.69 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 2.664 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 27.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 55.125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 27.5625 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 7
 • พื้นที่ : 27.5625 ตร.ม


0

Branch

25

Storage

5353.8465

Capacity