• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : S.M.C. LOGISTICS

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 7/2564
 • อีเมล์ : smclogistics.com
 • ที่ตั้ง :139 ซอย ถนน พระรามที่ 2 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด
 • โทรศัพท์ : 0 2415 4198,0 3442 2375


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :213/4-6 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 5175 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2
 • พื้นที่ : 5175 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 5100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B1
 • พื้นที่ : 10838.18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B2
 • พื้นที่ : 9969.72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B3
 • พื้นที่ : 9969.12 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B4
 • พื้นที่ : 10566.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S101
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S102
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S103
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S104
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S105
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S106
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S107
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S108
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S109
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S110
 • พื้นที่ : 42.51 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :14/10 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :501
 • พื้นที่ : 18000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :502
 • พื้นที่ : 18000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :503
 • พื้นที่ : 29400 ตร.ม


0

Branch

20

Storage

122619.02

Capacity