• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 88/2564
 • อีเมล์ : sales@seavicgroup.in.th
 • เว็บไซต์ : http://seavicfood.com/demosvf/pages/home.php
 • ที่ตั้ง :1264 ซอย ถนน วิเชียรโชฏก จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย
 • โทรศัพท์ : 034428241

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1264 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 161.24 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A10
 • พื้นที่ : 484.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A11
 • พื้นที่ : 363.66 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A12
 • พื้นที่ : 686.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A13
 • พื้นที่ : 444.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A14
 • พื้นที่ : 674.24 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A15
 • พื้นที่ : 429.78 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2
 • พื้นที่ : 164.02 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 155.68 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A4
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A5
 • พื้นที่ : 202.86 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A6
 • พื้นที่ : 309.42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A7
 • พื้นที่ : 201.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A8
 • พื้นที่ : 201.39 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A9
 • พื้นที่ : 302.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D1
 • พื้นที่ : 455.6925 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D2
 • พื้นที่ : 433.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D3
 • พื้นที่ : 525.505 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D4
 • พื้นที่ : 417.68 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D5
 • พื้นที่ : 389.305 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F1
 • พื้นที่ : 44.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F2
 • พื้นที่ : 44.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F3
 • พื้นที่ : 44.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F4
 • พื้นที่ : 456 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F5
 • พื้นที่ : 44.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F6
 • พื้นที่ : 44.46 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F7
 • พื้นที่ : 51.33 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F8
 • พื้นที่ : 51.33 ตร.ม


0

Branch

28

Storage

7784.7525

Capacity